Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Di chuyển, lắp đặt hệ thống mạng Lan, Wan và trang thiết bị hạ tầng CNTT phòng máy chủ năm 2019 sang nhà Công vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(23/10/2019)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283.845152           - Fax: 02283.842081

2. Tên dự Án: Di chuyển, lắp đặt hệ thống mạng Lan, Wan và trang thiết bị hạ tầng CNTT phòng máy chủ năm 2019 sang nhà Công vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 443/QĐ-CDTHNN ngày 23/10/2019 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟Di chuyển, lắp đặt hệ thống mạng Lan, Wan và trang thiết bị hạ tầng CNTT phòng máy chủ năm 2019 sang nhà Công vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh” do Phó cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng mức đầu tư: 69.000.000 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

Gói thầu

Di chuyển, lắp đặt hệ thống mạng Lan, Wan và trang thiết bị hạ tầng CNTT phòng máy chủ năm 2019 sang nhà Công vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

69.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Trong tháng 10/2019

Hợp đồng trọn gói

Trong tháng 10/2019

 từ khi

hợp đồng có hiệu

 lực

 Các tin đã đưa ngày: