Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(09/10/2018)

1. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

3. Giá gói thầu: 22.640.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế VAT.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

8. Quyết định phê duyệt: Số 178/QĐ-CDTĐNB ngày 09/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.Các tin đã đưa ngày: