Phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cứu nạn dự trữ quốc gia

(19/02/2019)

Ngày 01/02/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng cứu nạn dự trữ quốc gia QCVN 08: 2010/BTC; trong quá trình thực hiện quy chuẩn đã đáp ứng được yêu cầu quản lý hàng dự trữ quốc gia trong việc nhập, bảo quản và xuất hàng dự trữ quốc gia giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, QCVN 08: 2010/BTC cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau: Có sự thay đổi về cơ sở pháp lý dẫn đến cơ sở xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũ không còn phù hợp (Luật Dự trữ quốc gia thay thế Pháp lệnh Dự trữ quốc gia; Nghị định số 94/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 196/2004/NĐ-CP; Nghị định số 87/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 215/2013/NĐ-CP); tên gọi mặt hàng của quy chuẩn chưa phù hợp với danh mục mặt hàng theo quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 và quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành (Bộ Giao thông vận tải); về yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn chưa có yêu cầu đầy đủ, chi tiết về kết cấu vỏ xuồng, hệ thống động lực, trang thiết bị hàng hải, thiết bị cứu sinh... gây khó khăn cho công tác quản lý hàng DTQG; kết cấu của quy chuẩn chưa bảo đảm theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia. Để khắc phục những nội dung này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng cứu nạn QCVN 08: 2010/BTC, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC. Nội dung quy chuẩn QCVN 08: 2018/BTC có nhiều điểm mới so với quy chuẩn QCVN 08: 2010/BTC, cụ thể như sau:

1. Về kết cấu của Quy chuẩn:

Bố cục kết cấu của Quy chuẩn QCVN 08: 2018/BTC theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia.

          2. Về quy định chung

          2.1. Đối với tên gọi xuồng: Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP và quy chuẩn của cơ quan chuyên ngành hiện hành là xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia, gọi tắt là xuồng;

          2.2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý và hệ thống quy chuẩn mới ban hành năm 2016, 2017.

          2.3. Điều chỉnh khái niệm xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia cho phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay như sau: Xuồng là phương tiện thủy phục vụ công tác cứu nạn, có các đặc tính kỹ thuật quy định tại Mục 2 quy chuẩn QCVN 08: 2018/BTC.

          2.4. Bổ sung khái niệm lô xuồng cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý như sau: Lô xuồng là số lượng xuồng được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, cùng vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật tại một cơ sở chế tạo trong cùng một thời gian cụ thể và được Tổ chức đăng kiểm phê duyệt.

          2.5. Bổ sung khái niệm chiều dài lớn nhất và chiều rộng lớn nhất theo để thuận lợi cho quá trình thực hiện quy chuẩn.

          2.6. Bổ sung khái niệm về Tổ chức đăng kiểm để thuận lợi cho quá trình quản lý quy chuẩn.

          2.7. Bổ sung về tài liệu viện dẫn để thuận lợi cho quá trình thực hiện quy chuẩn.

          3. Về quy định kỹ thuật

          - Bổ sung quy định về công dụng của xuồng, quy chuẩn áp dụng của Bộ Giao thông vận tải;

          - Bổ sung và quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với 04 loại xuồng DT1, DT2, DT3, DT4 như: Vận tốc khai thác; kết cấu thân xuồng; vật liệu phục vụ cho kết cấu thân xuồng; kích thước cơ bản của xuồng; trang thiết bị boong trên xuồng; trang thiết bị động lực và hệ thống máy xuồng; yêu cầu về thiết bị điện; trang thiết bị phòng, phát hiện và chữa cháy; trang thiết bị an toàn; trang thiết bị tín hiệu; trang bị hút khô, cứu đắm của xuồng; trang bị ngăn ngừa ô nhiễm của xuồng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của xe kéo (đà kéo) chở xuồng DT2, DT3, DT4;

          4. Về giao nhận và bảo quản xuồng:

          4.1. Bổ sung quy định về vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản xuồng;

          4.2. Về quy trình kiểm tra khi giao nhận:

          - Bổ sung quy định cụ thể các loại giấy tờ do đơn vị cung cấp hàng cung cấp (đối với xuồng sản xuất trong nước và nhập khẩu); hồ sơ do đơn vị dự trữ quốc gia phối hợp với đơn vị cung cấp hàng thực hiện;

          - Không quy định về kiểm tra sự hoạt động của xuồng tại nơi sản xuất vì  đã bổ sung quy định trách nhiệm của Tổng cục DTNN thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thiết kế và thi công tại mục 5. Quy định quản lý.

          - Bổ sung quy định kiểm tra nổ máy khi giao nhận;

          - Điều chuyển nội dung yêu cầu về nhà kho, chế độ ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động về mục 5. Quy định quản lý theo quy định tại Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG.

          5. Về nội dung bảo quản

          - Điều chỉnh tên gọi “bảo quản ban đầu” thành “bảo quản lần đầu” cho phù hợp với công việc bảo quản trong hệ thống quy chuẩn mới;

          - Ghép công việc bảo quản nổ máy định kỳ vào nội dung bảo quản thường xuyên và quy định cụ thể 3 tháng/lần thực hiện nổ máy định kỳ;

          - Điều chỉnh quy định cụ thể ắc quy theo xuồng là ắc quy mới và chưa đổ dung dịch để thuận lợi cho quá trình giao nhận và bảo quản;

          - Bổ sung quy định về các điều kiện cần thiết trước khi nổ máy cho phù hợp với thực tiễn;

         - Bổ sung quy định về báo cáo chất lượng xuồng trong quá trình nhập, xuất và bảo quản.

          6. Quy định về quản lý

          - Bổ sung trách nhiệm của Tổng cục DTNN trong quá trình thiết kế và thi công;

          - Bổ sung trách nhiệm của Tổ chức Đăng kiểm trong việc kiểm tra, cấp hồ sơ đăng kiểm  cho xuồng;

          - Bổ sung quy định về thời gian bảo hành;

          - Bổ sung nội dung đơn vị dự trữ quốc gia được chủ động thay thế một số  trang thiết bị (ắc quy, phao áo cứu sinh…) trường hợp không đảm bảo chất lượng trong quá trình kiểm tra chất lượng trước khi xuất kho;

          - Bổ sung việc thực hiện đăng kiểm các loại xuồng dự trữ quốc gia trong qua trình lưu kho;

          - Về công bố hợp quy: Điều chỉnh thực hiện theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ chuyên ngành (Bộ Giao thông vận tải).

          Trên đây là nội dung phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia, đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu./.

 

 

                       Phan Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ KHCNBQ

 Các tin đã đưa ngày: