Triển khai thực hiện Quyết định 94/QĐ-TTg ngày 17/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ nhà nước đến năm 2020”

(21/06/2011)

Ngày 17 tháng 01 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 94/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ nhà nước đến năm 2020” với các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quan điểm, định hướng quy hoạch, đầu tư xây dựng kho dự trữ nhà nước, định hướng nhu cầu phát triển quy mô và số điểm kho của toàn hệ thống kho dự trữ nhà nước tại 10 Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia trên 08 vùng chiến lược kinh tế - xã hội của cả nước và các giải pháp tổ chức thực hiện. Quyết định gồm 4 điều và có hiệu lực kế từ ngày ký.

 “Quy hoạch hệ thống kho dự trữ nhà nước đến năm 2020” là một bước cụ thể hóa “ Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Quy hoạch đã quán triệt các tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa – hiện đại hóa, về Dự trữ nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang ngày hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, về bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở các chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các vùng kinh tế - xã hội đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và trên cơ sở thực trạng hệ thống kho dự trữ nhà nước; với quan điểm vừa kế thừa cải tạo nâng cấp vừa bổ sung phát triển hiện đại nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao của quy hoạch.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống kho dự trữ nhà nước đến năm 2020”, các Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ nhà nước triển khai cụ thể hóa thành quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước của từng thuộc Bộ, ngành quản lý. Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước sẽ cụ thể hóa từng điểm kho quy hoạch với qui mô công suất, cơ cấu hàng dự trữ, công nghệ bảo quản, nhu cầu đất và vốn đầu tư và thứ tự ưu tiên đầu tư của từng dự án theo 2 giai đoạn thực hiện: giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước cũng chi tiết cụ thể từng điểm kho hiện có phù hợp đưa vào quy hoạch sẽ cải tạo mở rộng nâng cấp, những điểm kho không còn phù hợp sẽ thanh lý hoặc chuyển mục đích sử dụng và những điểm kho xây dựng mới với phương án sắp xếp lại nhân lực và giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình thực hiện quy hoạch. Sau khi thực hiện giai đoạn 2010 - 2015, căn cứ vào tình hình thực tế và căn cứ NQ đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 … sẽ đánh giá thực hiện quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới

Triển khai thực hiện Quyết định 94/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ nhà nướcđến năm 2020” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoan 2011-2020; nhằm Quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ nhà nước đảm bảo tốt nhất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Dự trữ nhà nước: sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Nhà nước, với mục tiêu là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước đồng bộ, hiện đại được bố trí theo ngành, vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác bảo quản và quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Theo đó, ngày 25 tháng 3 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 3971/BTC-TCDT gửi các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia triển khai thực hiện Quyết định 94/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ nhà nướcđến năm 2020”

Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai thực hiện Quyết định 94/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Triển khai xây dựng và trình Bộ phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước đến năm 2020

 Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục. Thời gian hoàn thành quý II/2011.

2. Lập phương án thanh lý các điểm kho hiện có trong hệ thống kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, không thuộc diện quy hoạch.

 Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính xây dựng phương án thanh lý bán tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) các điểm kho không thuộc diện quy hoạch để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư, cải tạo, nâng cấp trụ sở, kho tàng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị dự trữ quốc gia theo các dự án đầu tư được cấp thẩm phê duyệt theo tiết b khoản 3 Điều 2 Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 17/01/2011. Thời gian hoàn thành quý II/2011.

3. Lập kế hoạch huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nhu cầu vốn đầu tư và lập phương án huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ nhà nước thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thời gian hoàn thành quý III/2011.

 4. Xây dựng Chương trình hiện đại hoá công nghệ bảo quản và kho tàng dự trữ nhà nước.

 Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hiện đại hóa công nghệ bảo quản và kho tàng dự trữ nhà nước nhằm nghiên cứu, tiếp thu chuyển giao và áp dụng những công nghệ bảo quản và hệ thống kho hiện đại phù hợp với trình độ phát triển kinh tế và đặc điểm khí hậu của Việt Nam. Thời gian hoàn thành quý IV/2011.        

                    Nguyễn Xuân Viện - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạchCác tin đã đưa ngày: