Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010

(23/12/2010)

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP  ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: