Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(13/09/2010)

Nhận thức tầm quan trọng của công tác triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, nên sau khi nhận được công văn số 1885/TTCP-C.IV ngày 30/6/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện trong quý III năm 2010 tới các đơn vị trong toàn hệ thống thuộc Tổng cục.

Đồng chí Đinh Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

           Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành công văn số 1020/TCDT-CS&PC ngày 23/8/2010 về việc triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện ngay trong năm 2010 và những năm tiếp theo việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo những hình thức thích hợp. Trong đó, chú trọng những chính sách mới được ban hành, phê duyệt trong năm 2009, 2010 như Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi Công ước; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Tổng cục (QĐ số 186/QĐ-TCDT ngày 17/12/2009); việc kê khai tài sản, thu nhập; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định hiện hành.

           Ngày 09/9/2010, cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức phổ biến pháp luật về PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng cục và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ nhà nước. Đồng chí Đinh Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra đã giới thiệu hai nội dung: Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; Cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu được những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu và các nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là những kiến thức bổ ích giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Tổng cục và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ nhà nước nâng cao nhận thức, vai trò của mỗi cá nhân và trách nhiệm của cơ quan về tham nhũng, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự chủ động tham gia của các đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và điều quan trọng hơn là xây dựng văn hóa và tạo thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức viên chức của các đơn vị trong toàn hệ thống thuộc Tổng cục.

 

       Lê Thị Xuân - Vụ Chính sách và Pháp chếCác tin đã đưa ngày: