Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Chính sách mới: Thời gian học tập và thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

[ Xem Tiếp ]

Những quy định mới về đấu giá tài sản (21/06/2017)

Những quy định mới về đấu giá tài sản

[ Xem Tiếp ]

Những nội dung mới của Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 do Bộ Tài chính ban hành (05/11/2013)

Ngày 21/10/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 145/2013/TT-BTC hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia (DTQG). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2013.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: