Quy Ðịnh mới về ngạch, tiêu chuẩn và xếp lương đối với công chức chuyên ngành Dự trữ quốc gia (26/11/2019)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Một số điểm mới của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia: (QCVN 06:2019/BTC) (26/11/2019)

Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2019/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (QCVN 06:2019/BTC) thay thế Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo (QCVN 06: 2011/BTC). Qua hơn 8 năm thực hiện QCVN 06: 2011/BTC cũng bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Vụ KHCNBQ xin giới thiệu một số điểm mới của QCVN 06:2019/BTC.

[ Xem Tiếp ]

Một số quy định mới về công tác thi đua khen thưởng (14/11/2019)

Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017.

[ Xem Tiếp ]

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (11/09/2019)

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (gọi tắt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018). Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nói chung và Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói riêng. Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

[ Xem Tiếp ]

Phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cứu nạn dự trữ quốc gia (19/02/2019)

Ngày 01/02/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng cứu nạn dự trữ quốc gia QCVN 08: 2010/BTC; trong quá trình thực hiện quy chuẩn đã đáp ứng được yêu cầu quản lý hàng dự trữ quốc gia trong việc nhập, bảo quản và xuất hàng dự trữ quốc gia giai đoạn vừa qua.

[ Xem Tiếp ]

Phổ biến Quy chế về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (19/02/2019)

Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCDT ngày 25/6/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

[ Xem Tiếp ]

Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư (15/02/2019)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

[ Xem Tiếp ]

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (13/02/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Thông tư hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cũng như các chỉ tiêu cụ thể và các bước kiểm tra việc lập BCTCNN.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: