Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định số ........./2015/NĐ-CP: (24/06/2015)

Sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo : (23/10/2013)

Dự thảo : QCVN........: 2013/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo: (10/10/2013)

Thông tư Số: ........./2013/TT-BTC Quy định việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Bộ Tài chính xin ý kiến tham gia dự thảo Thông tư về kế hoạch DTQG và tài chính, ngân sách chi cho DTQG: (28/08/2013)

Số:......... /2013/TT-BTC Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và tài chính, ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư: (14/08/2013)

Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank