Cục công nghệ thông tin (06/09/2013)

 Cục Công nghệ thông tin

          Cục Công nghệ thông tin là cơ quan chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục thực hiện công tác xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dự trữ nhà nước. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

 Các Phòng trực thuộc

          1. Phòng Tổng hợp

          2. Phòng Quản lý Cơ sở Dữ liệu

          3. Phòng Quản lý kỹ thuật hệ thống                  

 

 

Chuyên mục