Tổng cục trưởng : Đỗ Việt Đức

Sinh ngày: 06/10/1963
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0437625620
Email: dovietduc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục DTNN và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục DTNN và của ngành; chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức cán bộ. Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Tổng cục trưởng : Lê Xuân Minh

Sinh ngày: 05/08/1959
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ QLNN
Điện thoại: 0437625622
Email: lexuanminh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ bảo quản, chính sách và pháp chế và công nghệ thông tin.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Vụ Chính sách và Pháp chế và Cục Công nghệ thông tin. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN.

Phó Tổng cục trưởng : Lê Văn Thời

Sinh ngày: 28/08/1960
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 0437625632
Email: levanthoi@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch dự trữ nhà nước của Tổng cục và của ngành DTNN, quản lý hàng dự trữ và công tác Văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý hàng dự trữ, Văn phòng Tổng cục và Bản tin Dự trữ Nhà nước. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Cửu Long, Đông Bắc và Thái Bình.

Phó Tổng cục trưởng : Bùi Thuý Ngọc

Sinh ngày: 22/01/1967
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ tài chính ngân hàng
Điện thoại: 0438332058
Email: buithuyngoc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản nội ngành, công tác thanh tra, kiểm tra.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Thanh tra. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Nam Ninh, Hải Hưng.


Chuyên mục