Hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực đặc biệt khó khăn