Tổng cục trưởng : Đỗ Việt Đức

Sinh ngày: 06/10/1963
Quê quán: Hà Nam
Học hàm học vị: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0437625620
Email: dovietduc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục DTNN và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục DTNN và của ngành; chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức cán bộ. Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Tổng cục trưởng : Lê Văn Thời

Sinh ngày: 28/08/1960
Quê quán: Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 0437625632
Email: levanthoi@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch dự trữ nhà nước của Tổng cục và của ngành DTNN, khoa học và công nghệ bảo quản và công tác Văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Văn phòng Tổng cục và Bản tin Dự trữ Nhà nước. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Cửu Long,Đông Bắc và Thái Bình.

Phó Tổng cục trưởng : Bùi Thuý Ngọc

Sinh ngày: 22/01/1967
Quê quán:
Học hàm học vị: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.
Điện thoại: 0438332058
Email: buithuyngoc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản nội ngành, công tác thanh tra, kiểm tra, chính sách và pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Thanh tra, Vụ Chính sách và Pháp chế. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Nam Ninh, Hải Hưng.

Phó Tổng cục trưởng : Phạm Vũ Anh

Sinh ngày: 26/04/1971
Quê quán:
Học hàm học vị: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 02437625622
Email: phamvuanh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý hàng dự trữ, công nghệ thông tin và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Quản lý hàng dự trữ, Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN. Theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ.

​​
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
EUR 26,516 26,649 26,901
GBP 26,516 26,649 26,901
EUR 26,516 26,649 26,901
GBP 26,516 26,649 26,901
EUR 26,516 26,649 26,901
GBP 26,516 26,649 26,901
EUR 26,516 26,649 26,901
GBP 26,516 26,649 26,901
EUR 26,516 26,649 26,901
GBP 26,516 26,649 26,901
Cập nhật: 10/4/2012